Get Advances in Variable Structure and Sliding Mode Control PDF

  • admin
  • February 13, 2018
  • System Theory
  • Comments Off on Get Advances in Variable Structure and Sliding Mode Control PDF

By Christopher Edwards, Enric Fossas Colet, Leonid Fridman

ISBN-10: 3540328009

ISBN-13: 9783540328001

Sliding Mode keep watch over is well-known as a good device to layout controllers that are powerful with admire to uncertainty. The ensuing controllers have low sensitivity to plant parameters and perturbations and make allowance the potential for decoupling the unique plant approach into parts of decrease measurement. furthermore many controllers confirm finite time convergence to the switching floor and will be straightforwardly applied. in spite of the fact that, as well as this conventional region of exploitation, sliding mode options are being more and more deployed for the layout of observers for estimation and identification.

Many of the chapters during this ebook are in line with expansions of chosen displays from the eighth IEEE overseas Workshop on Variable constitution structures VSS'04, which was once held in Barcelona, Spain in September 2004. The editors have attempted to spot the main contributions from this workshop, which outline the cutting-edge, symbolize new instructions construction on latest paintings, and spotlight new rising software areas.

Show description

Read Online or Download Advances in Variable Structure and Sliding Mode Control PDF

Best system theory books

The essence of chaos - download pdf or read online

The research of chaotic platforms has develop into a huge medical pursuit in recent times, laying off mild at the it seems that random behaviour saw in fields as various as climatology and mechanics. InThe Essence of Chaos Edward Lorenz, one of many founding fathers of Chaos and the originator of its seminal proposal of the Butterfly influence, offers his personal panorama of our present figuring out of the sphere.

Download e-book for kindle: Chaos Control: Theory and Applications by Guanrong Chen, Xinghuo Yu

Chaos keep watch over refers to purposefully manipulating chaotic dynamical behaviors of a few advanced nonlinear platforms. There exists no related keep watch over theory-oriented publication out there that's dedicated to the topic of chaos keep watch over, written via keep watch over engineers for keep an eye on engineers. World-renowned best specialists within the box supply their state of the art survey concerning the broad learn that has been performed during the last few years during this topic.

Download PDF by Eric Ostertag: Mono- and Multivariable Control and Estimation: Linear,

This booklet provides a few of the layout tools of a state-feedback regulate legislation and of an observer. The thought of platforms are of continuous-time and of discrete-time nature, monovariable or multivariable, the final ones being of major attention. 3 assorted methods are defined: • Linear layout equipment, with an emphasis on decoupling innovations, and a normal formulation for multivariable controller or observer layout; • Quadratic optimization tools: Linear Quadratic regulate (LQC), optimum Kalman filtering, Linear Quadratic Gaussian (LQG) regulate; • Linear matrix inequalities (LMIs) to unravel linear and quadratic difficulties.

Extra info for Advances in Variable Structure and Sliding Mode Control

Example text

Moulay and W. Perruquetti º ½º ¯ ´ × ÓÒØ ÒÙ ØÝ Ø Ø ÓÖ Òµ Ø Ò ÖÒ×Ø Ò ÓÒ× ¾º¾ ¸ Ø × ÕÙ Ò ÜÑ Ñ¾Æ Û Ö ÜÑ ´Üѽ ÜѾ µ × ÓÛ Ø Ø Ñ Ì ´ÜÑ µ ·½ ¾ Ñ ·½ Û ÑÔÐ × Ø × ÓÒØ ÒÙ ØÝ Ø Ø ÓÖ Òº Ö¸ ¼ Ò ¡¸ Ü ÑÔÐ ½ Ò Ø Ý Ñ Ä Ø Ù× Ö ÐÐ Ö ×ÙÐØ Û Ò ÓÙÒ Ò ¸ Ì ÓÖ Ñ º¾ × Ö Ò ×ÙÆ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ Ò ¸ Ì ÓÖ Ñ º¿ ÓÖ Ø Ò ×× ÖÝ ÓÒ º Ì ÓÖ Ñ ½º ÓÒ× Ö ×Ý×Ø Ñ ´¿µ Û Ø ÙÒ ÕÙ Ò ×× Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ Ò ÓÖÛ Ö Ø Ñ ÓÙØ× Ø ÓÖ Ò¸ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÔÖÓÔ ÖØ × Ö ÕÙ Ú Ð ÒØ ½º Ø ÓÖ Ò Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ´¿µ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Û Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ× × ØØÐ Ò ¹ Ø Ñ Ø Ø ÓÖ Ò¸ ¾º Ø Ö Ü ×Ø× Ö Ð ÒÙÑ Ö ¼¸ « ¾ ¼ ½ Ò ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ Î Î Ê ¼ × Ø×ÝÒ ÓÖ ÐÐ Ü ¾ Î º Ì ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÓÒ Ì ´Üµ Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ½ ½º × ÄÝ ÔÙÒÓÚ ½ « Ø ÒÙ ØÝ Ó Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ Ó Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ ÓÒ Ø× Î ´Üµ ´Î ´Üµµ« ´ µ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ ÒÚÓÐÚ × Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ ÙÒ ¹ ½ × Ò× Î ´Üµ Ì ´Üµ ½ « Û Ø « ¾ ´¼ ½µ Ò Ø Ù× ÙÒ Ø ÓÒ × Ø Ð ×Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ׸ Ø ÒÚÓÐÚ × Ø ÓÒ¹ Ø Ø ÓÖ Ò Û × ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ Ø ÓÒØ ÒÙ ØÝ ÓÑ Ò Ó ¬Ò Ø ÓÒ ´× ¸ ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾º º µº Ò Ø ¹Ì Ñ ËØ Ð ØÝ Ò ËØ Ð Þ Ø ÓÒ ËØ Ø Ó Ø ÖØ ¾ ¿º¾ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÒÓÒ ÙØÓÒÓÑÓÙ× ×Ý×Ø Ñ× Ï Ò Ø ×Ý×Ø Ñ × ÓÒØ ÒÙÓÙ׸ Û Ø ÓÙØ ××ÙÑ Ò ÙÒ ÕÙ Ò ×× Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ Ò ÓÖÛ Ö Ø Ñ ¸ Ø Ö Ü ×Ø× ×ÙÆ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ ¬Ò Ø Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ Ú Ò Ò Ø × Ñ Ò Ð Ô Ô Ö ½½ º Ì × × Ò ÜØ Ò ØÓ ÒÓÒ¹ ÙØÓÒÓÑÓÙ× ×Ý×Ø Ñ× Ü ´Ø ܵ Ø ¾ Ê Û Ö Ê ¼ ¢ ÊÒ ÊÒ Ò ¾¼ º Ä Ø Ø ´ µ¸ º º ´Ø ¼µ ¼ ÓÖ ÐÐ Ø ¾ Ê ¼ º ¼ Ü ¾ ÊÒ ÓÖ Ò ´ µ Ò ÕÙ Ð Ö ÙÑ ÔÓ ÒØ Ó ¬Ò Ø ÓÒ ¾º ÅÓÙÐ Ý ² È ÖÖÙÕÙ ØØ Ì ÓÖ Ò Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ´ µ × ÙÒ ¹ Ø ÓÖ Ò × ÙÒ ÓÖÑÐÝ ×ÝÑÔØÓØ ÐÐÝ ×Ø Ð ¸ ¬Ò Ø ¹ Ø Ñ ×Ø Ð Ò Ø Ö Ü ×Ø× ÔÓ× Ø Ú ¬Ò Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÙÒ Ø ÓÒ « Ê ¼ Ê ¼ ×Ù Ø Ø Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ ÙÒ Ø ÓÒ × Ø ×¬ × ÓÖÑÐÝ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Ì ´Ø ܵ Ò «´ Ü µ ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ ÔÖÓÚ ¬Ò Ø Ø Ñ ×Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò ÕÙ Ð ØÝ Î ´Ø ܵ ÓÖ ÐÐ ´Ø ܵ ¼º Ö ´¼µ ¾ Ê ¢Î ¼ Ö ´Î ´Ø ܵµ Ê Û Ö Ö ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ Î ¸ Û Ð ØÝ Ù× Ò Ê ¼ ¼ ´ µ × ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ò × Ø ×¬ × Ì ÓÖ Ñ ¾º ÅÓÙÐ Ý ² È ÖÖÙÕÙ ØØ ´× ¾¼ µ Ä Ø Ø ÓÖ Ò Ò ÕÙ Ð ¹ Ö ÙÑ ÔÓ ÒØ ÓÖ Ø ×Ý×Ø Ñ ´ µ Û Ö × ÓÒØ ÒÙÓÙ׺ ½º Á Ø Ö Ü ×Ø× ÓÒØ ÒÙÓÙ×ÐÝ « Ö ÒØ Ð ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ × Ø × Ý Ò ÓÒ Ø ÓÒ ´ µ Û Ø ÔÓ× Ø Ú ¬Ò Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÙÒ Ø ÓÒ Ö Ê ¼ Ê ¼ ×Ù Ø Ø ÓÖ ×ÓÑ ¯ ¼ ¯ Þ ¼ Ö´Þ µ ·½ Ø Ò Ø ÓÖ Ò Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ´ µ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð º ¾º Á Ò Ø ÓÒ ØÓ ½µ¸ Î × Ö × Òظ Ø Ò Ø ÓÖ Ò Ó ×Ý×Ø Ñ ´ µ × ÙÒ ÓÖÑÐÝ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð º ¿º Á Ò Ø ÓÒ ØÓ ¾µ¸ Ø ×Ý×Ø Ñ ´ µ × ÐÓ ÐÐÝ ¬Ò Ò Î × Ö ÐÐÝ ÙÒ ÓÙÒ ¸ Ø Ò Ø ÓÖ Ò Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ´ µ × ÐÓ ÐÐÝ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð º Ü ÑÔÐ ½ ´Ë Ð Ö ÒÓÒ ÙØÓÒÓÑÓÙ× ×Ý×Ø Ñµº Ä Ø ¼ ÓÐÐÓÛ Ò ×Ý×Ø Ñ Û Ö Ø Ü¾ × Ü ´½ · ص³« ´Üµ¸ Ø « ½¸ ÓÒ× ÖØ ¼ Ü¾Ê ÙÒ Ø ÓÒ ³« × Ò ÒØÖÓ Ù Ò Ë Ø ÓÒ ¾º Ì Ö × ÒØ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ×Ý×Ø Ñ Ò ÙÒ Ø ÓÒ Î ´Üµ 30 E.

Perruquetti ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÖ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ× ×Ý×Ø Ñ× Ö ÔÖ × ÒØ º ÁÒ Ë ¹ Ø ÓÒ ¸ Û ÓÒ× Ö ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ Ó × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ×Ý×Ø Ñ׺ Ï ÐÛØ « Ö ÒØ Ñ Ø Ó × ÓÖ ×ÓÐÚ Ò Ø ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Þ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ò Ó ÒØ Ö ØÓÖ× Ò Ë Ø ÓÒ º Ò ÐÐݸ Û Ð Û Ø Ø ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Þ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÖ ÓÑÓ Ò ÓÙ× ×Ý×Ø Ñ× Ò Ë Ø ÓÒ º Ù ØÓ ×Ô Ð Ñ Ø Ø ÓÒ׸ Ø ÔÖÓÓ × Ó ÒÓØ ÔÔ Öº ¾ ¬Ò Ø ÓÒ× Ò ÆÓØ Ø ÓÒ× Ì ÖÓÙ ÓÙØ Ø ÔØ Ö Î × Ò ÓÔ Ò ÐÐ Ò ÊÒ Ò Ø ÙÐ ÒÓØ × Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÒÓÖÑ Ü « × Ò ´Üµ Ü ¾ ʸ Ò ¾ ¼ ¡¡¡ ¼ ¼ ¡¡¡ ¼ ½ ¡¡¡ ¼ ºº º º º º º º º ¼ ¡¡¡ ½ ¼ ½ ¼ ºº º ¼ ´ «µ Ø ÓÖ ÓÓ Ó Ø ÓÖ Ò Ò ÊÒ ¸ Ø ÙÒ Ø Ò ÒÓÖÑ Ó ÊÒ º ÓÖ Ú ØÓÖ ×Ô ¸ ¬Ò ÓÒ Ø × ×Ô º Ï ÒÓØ ³« ´Üµ «½ «¾ «¿ ¿ ºº º «Ò «Ò µ Ò Ó ´ µ Ø ÓÑÔ Ò ÓÒ Ñ ØÖ Ü ØØ ØÓ « ´«½ ÓÒÚ Ü × Ø ÓÒØ Ò Ò Ø × Ø º ÙÒ Ø ÓÒ Ú Ê ¢Î Ê × Ð Ñ Ú ´Ø Ý µ ¼ ÙÒ ÓÖÑÐÝ Ò Øº ÐÓ× Ý ×Ñ ÐÐ ×Ø Ö × ÒØ ¼ Ä Ø Ù× Ö ÐÐ Ø ¬Ò Ø ÓÒ Ú Ò Ò ¾ × Ø Ú ÐÙ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ú ØÓÖ ×Ô ØÓ Ø Ú ØÓÖ ×Ô × ÙÒ Ø ÓÒ Ø Ø Ñ Ô× Ü ¾ ØÓ ×Ù × Ø ´Üµ Ó º × ÙÔÔ Ö × Ñ ¹ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ´Ù × µ ÓÖ ÐÐ Ü ¾ Ò ¯ ¼¸ Ø Ö Ü ×Ø× Æ ¼ ×Ù Ø Ø Ü Ý Æ µ ´Ýµ ´Üµ · ¯ Û Ö × Ø ÓÔ Ò ÙÒ Ø ÐÐ Ò ¸ Ò ÓÒ×Ø ÒØ Ð ¼ ×Ù Ø Ø ÓÖ ÐÐ Ü Ü¼ ¾ ¸ × Ä Ô× ØÞ Ø Ö Ü ×Ø× ´Ü¼ µ · Ð Ü Ü¼ ´Üµ ÙÒ Ø ÓÒ Ü ÊÒ × ×ÓÐÙØ ÐÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÓÖ ÐÐ ¯ ¼¸ Ø Ö Ü ×Ø× Æ ¼ ×Ù Ø Ø¸ È ÓÖ ÒÝ ÓÙÒØ Ð ÓÐÐ Ø ÓÒÈÓ × Ó ÒØ ×Ù ÒØ ÖÚ Ð× ×Ù Ø Ø ´ µ Æ ¸ Û Ú Ü´ µ Ü´ µ ¯º Ì ¬Ò ÙÔÔ Ö Ö Ý Ø Ö Ø ÓÒ Ð · Á × ÐÓ ÐÐÝ Ä Ô× ´Ü Ú µ Ò ÖÚ ØÚ × Ó Ð Ñ ×ÙÔ ¼· Ú¼ Ú ØÞ¸ ÓÒ Ñ Ý ÒÓØ ÙÒ Ø ÓÒ ´Ü · Ú ¼ µ ´Üµ Ø Ø ÊÒ Ê × Ò Ø ¹Ì Ñ ËØ · Ð ØÝ Ò ËØ ´Ü Ú µ Ð Ñ ×ÙÔ Ð Þ Ø ÓÒ ËØ Ø Ó Ø ÖØ ¾ ´Ü · Ú µ ´Üµ ¼· Ö ´Üµ Ú ´× ¾ µº × ÓÒØ ÒÙÓÙ×ÐÝ « Ö ÒØ Ð ¸ Ø Ò · ´Ü Ú µ Á Î Î Ê × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÙÒ Ø ÓÒ¸ Î × Ø ÙÔÔ Ö¹Ö Ø Ò Ö Ú Ø Ú Ó Î ÐÓÒ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ó Ò Ü Ø Ø × Î ´Üµ · ´Î ØÞ Ø Ü ¾ Î ¸ Ø Ò Ä Ô× Ð Ñ ×ÙÔ Î Æ Æ Ü µ ´¼µ Î ´Üµ Ü ¾ ÊÒ ´Üµ ´¿µ Ü´ Î Æ µ Ü ´¼µ ¼· Ð Ñ ×ÙÔ Á Î × ÐÓ ÐÐÝ ´Üµµ Î ´Üµ Î ´Ü · ¼· Ò Î × ÓÒØ ÒÙÓÙ×ÐÝ « Ö ÒØ Ð Ø Ü ¾ Î ¸ Ø Ò Î ´Üµ ÖÎ ´Üµ ´Üµ º × × Ù×ØÓÑ ÖÝ Ò ÓÒØÖÓÐ Ø ÓÖݸ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ Î ÓÖ Ø ×Ý×Ø Ñ ´¿µ × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÔÓ× Ø Ú ¬Ò Ø ÙÒ Ø ÓÒ ×Ù Ø Ø Î × Ò Ø Ú ¬Ò Ø º Ì Ä Ö Ú Ø Ú Ó Î ÊÒ Ê ÐÓÒ ÊÒ ÊÒ × ¬Ò Ý Î ÊÒ Ä ÙÒ Ø ÓÒ Î × Ù×٠и Î ½ ´Ã µ × ÓÑÔ Øº ÄØ Ñ Ò ÓÐ ÊÒ Î Ê Ó Ø ´Üµ ÙÒ Ø ÓÒ ×Ù ´Üµ Ø Ø ´¼µ ¼¸ Ø ¼ ÐÐ ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ´¿µ ÓÒÚ Ö Ò ÐÐݸ Ø ×Ý×Ø Ñ Ú Ò Ò ÕÙ Ø ÓÒ ´¿µ × ÓÑÓ Ò ÓÙ× Ó Ü ×Ø× ´Ö½ ÖÒ µ ¾ ´´¼ ·½µµÒ ×Ù Ø Ø ´ Ö½ ܽ ʸ ÓÖ Ú ÖÝ ÓÑÔ Ø × Ø Ã ×Ý×Ø Ñ ´¿µ ½º ¦ × ÒÚ Ö Òظ ¾º ¦ × ØØÖ Ø Ú Ò ¬Ò Ø ¹Ø Ñ Ø × Ø ¦ Ò ¬Ò Ø ¹Ø Ñ º Ø Ö Ð Ü ¾ ÊÒ ¦ ¿ ÖÎ ´Üµ Ê × ÔÖÓÔ Ö « Ö ÒØ Ð ×Ð Ò ×ÙÖ × Ò Ê Ä Î ´Üµ ÖÒ ÜÒ µ Ö· ´Ü½ ØÓ Ö ÜÒ µ ¼º Ì ÕÙ ÒØ Ø × ´Ö½ ÖÒ µ Ö Ø Û Ø× Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ´¿µº ¬Ò Ø ÓÒ× ÓÒ ÖÒ Ò Ø ×Ø Ð Øݸ Ø ÙÒ ÓÖÑ ×Ø Ð Øݸ Ø ×ÝÑÔØÓØ Ð ØÝ Ò Ø ÙÒ ÓÖÑ ×ÝÑÔØÓØ ×Ø Ð ØÝ Ò ÓÙÒ Ò ½ º ÓÖ ÐÐ ×Ø ¿ ×ÙÆ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ ¦ ØÓ ÛØ ¼ « Ò ´Ü µ ´Ü µ ½ ´× ¾¿ µº Ð ×Ð Ò ×ÙÖ ´Ü µ « Ê × Ø Ø ÓÖ ÐÐ Ü ¾ Ò ¸ 26 E.

Moulay and W. Perruquetti º ½º ¯ ´ × ÓÒØ ÒÙ ØÝ Ø Ø ÓÖ Òµ Ø Ò ÖÒ×Ø Ò ÓÒ× ¾º¾ ¸ Ø × ÕÙ Ò ÜÑ Ñ¾Æ Û Ö ÜÑ ´Üѽ ÜѾ µ × ÓÛ Ø Ø Ñ Ì ´ÜÑ µ ·½ ¾ Ñ ·½ Û ÑÔÐ × Ø × ÓÒØ ÒÙ ØÝ Ø Ø ÓÖ Òº Ö¸ ¼ Ò ¡¸ Ü ÑÔÐ ½ Ò Ø Ý Ñ Ä Ø Ù× Ö ÐÐ Ö ×ÙÐØ Û Ò ÓÙÒ Ò ¸ Ì ÓÖ Ñ º¾ × Ö Ò ×ÙÆ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ Ò ¸ Ì ÓÖ Ñ º¿ ÓÖ Ø Ò ×× ÖÝ ÓÒ º Ì ÓÖ Ñ ½º ÓÒ× Ö ×Ý×Ø Ñ ´¿µ Û Ø ÙÒ ÕÙ Ò ×× Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ Ò ÓÖÛ Ö Ø Ñ ÓÙØ× Ø ÓÖ Ò¸ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÔÖÓÔ ÖØ × Ö ÕÙ Ú Ð ÒØ ½º Ø ÓÖ Ò Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ´¿µ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Û Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ× × ØØÐ Ò ¹ Ø Ñ Ø Ø ÓÖ Ò¸ ¾º Ø Ö Ü ×Ø× Ö Ð ÒÙÑ Ö ¼¸ « ¾ ¼ ½ Ò ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ Î Î Ê ¼ × Ø×ÝÒ ÓÖ ÐÐ Ü ¾ Î º Ì ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÓÒ Ì ´Üµ Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ½ ½º × ÄÝ ÔÙÒÓÚ ½ « Ø ÒÙ ØÝ Ó Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ Ó Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ ÓÒ Ø× Î ´Üµ ´Î ´Üµµ« ´ µ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ ÒÚÓÐÚ × Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ ÙÒ ¹ ½ × Ò× Î ´Üµ Ì ´Üµ ½ « Û Ø « ¾ ´¼ ½µ Ò Ø Ù× ÙÒ Ø ÓÒ × Ø Ð ×Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ׸ Ø ÒÚÓÐÚ × Ø ÓÒ¹ Ø Ø ÓÖ Ò Û × ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ Ø ÓÒØ ÒÙ ØÝ ÓÑ Ò Ó ¬Ò Ø ÓÒ ´× ¸ ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ ¾º º µº Ò Ø ¹Ì Ñ ËØ Ð ØÝ Ò ËØ Ð Þ Ø ÓÒ ËØ Ø Ó Ø ÖØ ¾ ¿º¾ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÒÓÒ ÙØÓÒÓÑÓÙ× ×Ý×Ø Ñ× Ï Ò Ø ×Ý×Ø Ñ × ÓÒØ ÒÙÓÙ׸ Û Ø ÓÙØ ××ÙÑ Ò ÙÒ ÕÙ Ò ×× Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ Ò ÓÖÛ Ö Ø Ñ ¸ Ø Ö Ü ×Ø× ×ÙÆ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ ¬Ò Ø Ø Ñ ×Ø Ð ØÝ Ú Ò Ò Ø × Ñ Ò Ð Ô Ô Ö ½½ º Ì × × Ò ÜØ Ò ØÓ ÒÓÒ¹ ÙØÓÒÓÑÓÙ× ×Ý×Ø Ñ× Ü ´Ø ܵ Ø ¾ Ê Û Ö Ê ¼ ¢ ÊÒ ÊÒ Ò ¾¼ º Ä Ø Ø ´ µ¸ º º ´Ø ¼µ ¼ ÓÖ ÐÐ Ø ¾ Ê ¼ º ¼ Ü ¾ ÊÒ ÓÖ Ò ´ µ Ò ÕÙ Ð Ö ÙÑ ÔÓ ÒØ Ó ¬Ò Ø ÓÒ ¾º ÅÓÙÐ Ý ² È ÖÖÙÕÙ ØØ Ì ÓÖ Ò Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ´ µ × ÙÒ ¹ Ø ÓÖ Ò × ÙÒ ÓÖÑÐÝ ×ÝÑÔØÓØ ÐÐÝ ×Ø Ð ¸ ¬Ò Ø ¹ Ø Ñ ×Ø Ð Ò Ø Ö Ü ×Ø× ÔÓ× Ø Ú ¬Ò Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÙÒ Ø ÓÒ « Ê ¼ Ê ¼ ×Ù Ø Ø Ø × ØØÐ Ò ¹Ø Ñ ÙÒ Ø ÓÒ × Ø ×¬ × ÓÖÑÐÝ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð Ì ´Ø ܵ Ò «´ Ü µ ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ ÔÖÓÚ ¬Ò Ø Ø Ñ ×Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò ÕÙ Ð ØÝ Î ´Ø ܵ ÓÖ ÐÐ ´Ø ܵ ¼º Ö ´¼µ ¾ Ê ¢Î ¼ Ö ´Î ´Ø ܵµ Ê Û Ö Ö ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ Î ¸ Û Ð ØÝ Ù× Ò Ê ¼ ¼ ´ µ × ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ò × Ø ×¬ × Ì ÓÖ Ñ ¾º ÅÓÙÐ Ý ² È ÖÖÙÕÙ ØØ ´× ¾¼ µ Ä Ø Ø ÓÖ Ò Ò ÕÙ Ð ¹ Ö ÙÑ ÔÓ ÒØ ÓÖ Ø ×Ý×Ø Ñ ´ µ Û Ö × ÓÒØ ÒÙÓÙ׺ ½º Á Ø Ö Ü ×Ø× ÓÒØ ÒÙÓÙ×ÐÝ « Ö ÒØ Ð ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ × Ø × Ý Ò ÓÒ Ø ÓÒ ´ µ Û Ø ÔÓ× Ø Ú ¬Ò Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÙÒ Ø ÓÒ Ö Ê ¼ Ê ¼ ×Ù Ø Ø ÓÖ ×ÓÑ ¯ ¼ ¯ Þ ¼ Ö´Þ µ ·½ Ø Ò Ø ÓÖ Ò Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ´ µ × ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð º ¾º Á Ò Ø ÓÒ ØÓ ½µ¸ Î × Ö × Òظ Ø Ò Ø ÓÖ Ò Ó ×Ý×Ø Ñ ´ µ × ÙÒ ÓÖÑÐÝ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð º ¿º Á Ò Ø ÓÒ ØÓ ¾µ¸ Ø ×Ý×Ø Ñ ´ µ × ÐÓ ÐÐÝ ¬Ò Ò Î × Ö ÐÐÝ ÙÒ ÓÙÒ ¸ Ø Ò Ø ÓÖ Ò Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ´ µ × ÐÓ ÐÐÝ ¬Ò Ø ¹Ø Ñ ×Ø Ð º Ü ÑÔÐ ½ ´Ë Ð Ö ÒÓÒ ÙØÓÒÓÑÓÙ× ×Ý×Ø Ñµº Ä Ø ¼ ÓÐÐÓÛ Ò ×Ý×Ø Ñ Û Ö Ø Ü¾ × Ü ´½ · ص³« ´Üµ¸ Ø « ½¸ ÓÒ× ÖØ ¼ Ü¾Ê ÙÒ Ø ÓÒ ³« × Ò ÒØÖÓ Ù Ò Ë Ø ÓÒ ¾º Ì Ö × ÒØ ÄÝ ÔÙÒÓÚ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ×Ý×Ø Ñ Ò ÙÒ Ø ÓÒ Î ´Üµ 30 E.

Download PDF sample

Advances in Variable Structure and Sliding Mode Control by Christopher Edwards, Enric Fossas Colet, Leonid Fridman


by Steven
4.0

Rated 4.96 of 5 – based on 3 votes